RESEARCH ON COMICS

Under 1950-talet kom tecknade seriers lämplighet för barn att ifrågasättas av forskare, lärare, psykologer och statstjänstemän i USA. I synnerhet psykiatern Fredric Wertham blev tongivande med sin kritik mot de tecknade serierna och utsågs även av senaten att undersöka en möjlig koppling mellan serier och ungdomsbrottslighet, varav det sistnämnda var ett ökande problem i USA kring denna tid. Wertham fann att barn uppmuntrades till sadism, brottslighet och sexuellt avvikande beteende genom läsning av serier, och hans åsikter spreds även till Europa, och icke minst; Sverige. I Sverige var seriemagasinen en relativt ny företeelse på marknaden och bland de första kan Kalle Anka & Co, Seriemagasinet, Stålmannen och Fantomen nämnas, men antalet titlar utökades dock snabbt. Många vuxna lade också märke till detta samt att barn formligen kastade sig över dem, vilket vissa såg som något oroande, i synnerhet bibliotekarier och lärare. När nyheter från Amerika så småningom nådde Sverige berättades det hur amerikanska barn och ungdom hade fördärvats på alla möjliga sätt och vis av serierna fick många sina misstankar bekräftade (exakt vilka serier och seriemagasin det gällde framgick dock sällan). Snabbt mobiliserade de vuxna sig med syftet att bekämpa det nya ”hotet”, samt se till att barnen ägnade sig åt riktiga goda böcker istället, och kampen för att säkra barns goda läsvanor inleddes. 1950-talets seriedebatt, även ibland känd som ”serieeländet” eller ”seriefaran” i folkmun, blev i och med detta ett fenomen som också många gånger har liknats vid moralpanik. 1950-talets seriedebatt var varken den första eller sista företeelsen i Sverige som påminner om moralpanik. Moralpanik som begrepp är som bekant inte förbehållet en viss tid eller en viss generation. Tvärtom är det ett återkommande dynamiskt fenomen vars effekter och orsaker kan härledas till nya kulturyttringar, i detta fall; de nya seriemagasinens ökade popularitet hos barn och unga.

För vidare läsning om 1950-talets svenska seriedebatt bifogas här en magisteruppsats i historia om ämnet.

I den svenska debatten på 1950-talet har vanligt förekommande argument om serier och seriemediet fastslagits, både negativa och positiva. Dessa berör bl a läsvanor, läsförståelse, fördumning, normalisering av våld, samt distorderad världsbild och/eller skeva ideal. Dessa argument har därmed fått karaktärisera 1950-talets svenska moralpanik kring serier i tidigare forskning av bl a Erling Frick, Magnus Knutsson, Klara Arnberg och undertecknad.1 Forskning om huruvida, samt hur mycket, dessa argument förekom, redan innan 1950-talet i Sverige, och i så fall vilka, saknas dock till stor del. På grund av detta har 1940-talets svenska seriesyn undersökts i en mindre uppsats (Stockholms Universitet) bifogad i pdf-form nedan för den intresserade.