RESEARCH ON GAMES

Att underhållningsvåld i tecknade serier och videofilmer har debatterats och skapat moralpanik under tidigare år är känt. Kring milleniumskiftet intensifierades dock debatten kring underhållningsvåldet, bland annat i U.S.A. Detta ledde till omfattande utredningar i U.S.A. med fokus på populärkultur, vilket bl a inkluderade spelvåld.

Den svenska debatten om spel i svensk media har också undersökts i en kortare rapport, men inte med fokus på endast spelvåld som ämne. Med bakgrund mot detta är syftet med denna undersökning att beskriva och belysa hur den svenska samhällsdebatten kring spelvåld har förts mellan 1998 fram till 2014.

Metoden som har använts har tillsetts genom att undersöka Statens Medieråds verksamhet samt genomsökning av fyra dagstidningars (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet) internetbaserade artikelarkiv. Urvalet av artikelsökningen har gjorts med hjälp av nyckelord i relation till ämnet. Resultaten presenterades efter dess teman och kronologiska relevans. Några teman i resultatet var “kunskapsklyftor mellan generationerna”, “forskargräl”, “åldersmärkning”, “utländska influenser i debatten” samt “moraliska och etiska tendenser”.

Analysen av nämnda teman hjälper till att illustrera vilka särdrag som det svenska samhället uppvisar vid hantering av ämnet spelvåld genom åren. Den sammantagna bilden uppvisar bland annat färre moralpaniska tendenser än i andra länder, t ex U.S.A. eller Tyskland, trots en viss svensk oro kring spelvåld. Svenska myndigheter har också satsat på ökande av kunskap och minskande av oro kring spelmediet.

För vidare läsning bifogas här en C-uppsats i Historia om Den svenska synen på spelvåld mellan år 1998-2014